ប្រាក់រង្វាន់ - OctaFX Cambodia - OctaFX កម្ពុជា

 • រយៈពេលប្រលង: រៀងរាល់​ខែ
 • រង្វាន់: ១០០០ ដុល្លារ
 • រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានដែនកំណត់
 • ការផ្សព្វផ្សាយ: ប្រាក់រង្វាន់ 50% លើការដាក់ប្រាក់នីមួយៗ
 • រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: រាល់​ស​ប្តា​ហ៍
 • ការផ្សព្វផ្សាយ: ឈ្នះម៉ូតូស្កូតឺ
 • រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានដែនកំណត់
 • ការផ្សព្វផ្សាយ: អំណោយមាន៖ អាវយឺត, នាឡិកា, ថេប្លេត Windows 8, កុំព្យូទ័រយួរដៃ Windows 10...
 • រយៈពេលប្រលង: រាល់​ស​ប្តា​ហ៍
 • រង្វាន់: ៤០០ ដុល្លារ
 • រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានដែនកំណត់
 • ការផ្សព្វផ្សាយ: ការបញ្ចុះតម្លៃ និងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេស
 • រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: គ្មានដែនកំណត់
 • ការផ្សព្វផ្សាយ: 1 ដុល្លារក្នុង 1 ឡូតិ៍ស្តង់ដារ