Gysgaça mazmun

Baş edara Suite 305, Griffith Corporate Center, Beachmont, Kingstown, Sent Winsent we Grenadines
Tapyldy 2011-nji ýyl
Düzgünnama CySEC
Platformalar MT4, MT5, cTrader
Gurallar 28 walýuta jübüti + altyn we kümüş + 2 energiýa + 10 indeks + 3 kriptografik
Çykdajylar Pes
Demo hasaby Elýeterli
Iň pes goýum 50 $
Leverage 1: 500
Söwda boýunça komissiýa .Ok
Goýum, yzyna almak opsiýalary Kredit kartoçkasy, Kriptokurluşlar, FasaPay, Neteller, ngan-luong, Skrill, Sim geçirmek we ş.m.
Bilim Gowy
Müşderi hyzmady 24/5


Giriş

OctaFX syn

OctaFX şu wagta çenli dünýäde iň meşhur CFD we Forex dellallaryndan biridir. 2011-nji ýyldan başlap bu kompaniýa Grenadin adalarynyň we Sy Winsentiň maliýe bazarlaryna goşuldy.

Bu platformada dünýäniň 100-den gowrak döwletinden gelen müşderiler bar. Angliýanyň Maliýe Özüňi alyp baryş Guramasynyň OctaFX-ny kanuny we düzgünleşdirilen dellal hasaplaýandygyny bellemek möhümdir.

Bazardaky iň oňat STP (Straight Trough Processing) ECN dellallaryndan biri bolmak bilen meşhurdyr. Bu, söwda stolunyň işlemeýändigini we şonuň üçin size iň pes tölegleri berip biljekdigini aňladýar.

1.5 milliondan gowrak söwda hasaplaryna hyzmat edýärler we 288.0 milliondan gowrak söwdany amala aşyrdylar. Bonuslar 3.0 million töweregi höweslendiriş tölegini tölän “OctaFX” -da möhüm rol oýnaýar.
“OctaFX” tarapyndan hödürlenýän hyzmatlar we aýratynlyklar başlangyç we hünärmen söwdagärler, şeýle hem “OctaFX Copy Trading” programmasy we “AutoChartist” ýaly bilim we söwda gözleg gurallarynyň täsirli toplumy üçin döredildi.

Bu “OctaFX” gözden geçirilişinde, olaryň tehnologiýalaryna, töleglerine, kadalaşdyrylyşyna we yzyna alynmagyna we ş.m. göz aýlap, bu dellala içgin serederis. Şeýle hem, öz platformalarynda tejribäňizi has netijeli peýdalanmak üçin size iň ýokary maslahatlary bereris.

Taraz Garamaýan taraplary
 • CySEC tarapyndan düzgünleşdirilen we ygtyýarly
 • Forex we CFD-ler hödürlenýär
 • Hiç hili komissiýa goýumlary ýa-da yzyna almak opsiýalary we walýuta çalşygy
 • Göçürme söwdasyna, bonus mahabatlaryna we gözleg gurallarynyň giň toplumyna giriň
 • Senagatda iň pes ýaýrady
 • Ativearamaz deňagramlylygy goramak
 • Çalyşmaň
 • Iň çalt bahana we süýşmek ýok
 • Gurallaryň we bazarlaryň çäkli diapazony
 • Çäklendirilen goýum we pul serişdeleri
 • Pes kripto örtügi
 • VPS ýok
 • Telefon goldawy 24/7 elýeterli dälBaýraklar

Täze başlanlar we tejribeli söwdagärler üçin amatly, ulanmak aňsat we ygtybarly. Şol ygtybarly binýady gurmak we “oňat bolmak” hyzmatlaryny hödürlemek, iň oňat ECN Broker 2020 (Dünýä Maliýe), Iň gowy Yslam FX Hasaby 2020 (Dünýä Maliýe), Iň gowusy ýaly birnäçe baýrak almaga sebäp boldy. “Forex Broker Asia 2020”, iň gowy “Forex Broker 2019”, “Best Forex Broker Asia 2018” (Global Banking and Finans) we “Best Trading CondiTion” (Europeanewropanyň CEO Magazineurnaly) we Iň oňat STP Broker (ikisi, FX Report Awards, 2016) we ş.m.

OctaFX synOctaFX howpsuzmy ýa-da kezzaplykmy?

Dellalyň söwdagärleriň gowy görýändigini görkezýän köp baýrak gazandy. Şeýle hem, bu dellalyň söwda mukdary maglumatlary bilen aç-açan bolmak isleýän pudakdaky az sanly dellaldyr.

CySEC tarapyndan düzgünleşdirilýär we ygtyýarlandyrylýar , OctaFX- da SVG hasaba alynmagy bilen iş ygtyýarnamalary bar .

“OctaFX” -iň golçur kärhanasy Sankt-Winsentiň we Grenadinleriň kanunlary bilen hasaba alnan, düzgünleşdirilýän we dolandyrylýan iň abraýly kompaniýalardan biridir.

Halkara kadalaşdyryş ülňülerine laýyklykda , OctaFX goralýan müşderileriň gaznalaryny kompaniýalaryň balansyndan bölmek üçin aýratyn hasaplary ulanýar. Bu siziň serişdäňizi ygtybarly we elýeterli däl saklaýar.

OctaFX hödürleýärnegatiw deňagramlylygy goramak , şonuň üçin balansyňyz negatiw bolanda awtomatiki usulda nola düzýäris.

Dellalyň tölege ukypsyz ýa-da bankrot diýlip yglan edilmegi ähtimal däl ýagdaýynda, müşderiler Maýadarlary goramak we öwezini dolmak shemalary bilen goralýar . Mundan başga-da, OctaFX howpsuzlygyň berjaý edilmegi babatynda degişli edara tarapyndan yzygiderli gözegçilik edilýär. Dellalyň “OctaFX.eu” web sahypasy, “Octa Markets Cyprus Ltd” -iň çäginde Kipr Gymmatly kagyzlar we bir Exchangea komissiýasy (CySEC) tarapyndan

hasaba alnan tassyklanan domen.OctaFX syn

Hasaplar

“OctaFX” -de “ MetaTrader 4 Micro”, “MetaTrader 5 Pro” we “cTrader ECN

” atly üç sany hasap hasaby görnüşi bar, olar başlangyç we ösen söwdagär üçin özboluşly aýratynlyklary hödürleýärler.

Mikro hasap MT4-de täze doglanlar üçin elýeterlidir. Iň az 100 dollar goýum we iň ýokary bahasy 1: 500, ýokary söwda çykdajylary bilen gelýär. Birneme ösen MT5 platformasyny ulanýan we Forex-ä gowy düşünýän we has uly girdeji üçin maýa goýmak isleýänler üçin

pro hasaby . Bu, Micro hasabyndan birneme pes ýaýramagy hödürleýär we has köp mukdarda söwda çykdajylary az bolar. Iň pes goýum bolsa birneme ýokary.

ECN hasaby“OctaFX cTrader” platformasynda işleýär. Bu, STP we iň pes ýerine ýetiriş gijä galmagyna mümkinçilik berýän platforma. Käbir aýratynlyklar aşakda görkezilen hem bolsa, bu köp komissiýa bilen gelýär :

MIKRO
IOS GOWY Wariant
ÜÇIN TEKLIP EDIL:: R:
Täzelik
söwdagäri
kiçi maýa goýumlary üçin
PRO
ÜÇIN TEKLIP EDIL:: R:
Tejribeli Söwdaçy
iň pes ýaýramagy we az söwda çykdajylary üçin
ECN
ÜÇIN TEKLIP EDIL:: R:
ÖSÜŞ Söwdaçysy
nyrhlarda has aýdyňlyk üçin
GÖRNÜŞ
Floüzýän, 0,4 pipsden
başlap, 2 pipsden başlaýar.
0,2 pipsden başlap ýüzmek 0üzmek, 0 pipsden başlaýar
KOMISSIYA / GÖRNÜŞ MARKUP
Iş ýok, Markup Iş ýok, Markup Bellik ýok, Komissiýa
TEKLIP EDILEN DEPOSIT
100 ABŞ dollary 500 ABŞ dollary 100 ABŞ dollary
GURAMALAR
28 walýuta jübüti + altyn we kümüş + 2 energiýa + 4 indeks + 3 kriptografik 28 walýuta jübüti + altyn we kümüş + 2 energiýa + 10 indeks + 3 kriptografik 28 walýuta jübüti + altyn we kümüş
DÖWRÜ
Walýutalar üçin 1: 500-
e çenli metallar üçin 1: 200
, indeksler üçin 1:50 we
kriptografik walýuta üçin energiýa 1: 2

Metallar we energiýa üçin 1: 200 walýutalar üçin 1: 200 çenli , kriptografik walýutalar üçin 1: 2
indeksler üçin 1:50
Metallar üçin 1: 200 walýuta üçin 1: 500 çenli
MINIMUM SÖUMGI
0.01 lot
MAXIMUM SÖUMGI
Çäklendirilmedik
ECERINE .ETIRMEK
Bazaryň ýerine ýetirilişi 0,1 sekuntda
PRECISION
5 san
HASABAT HYZMATY
USD ýa-da EUR
MARGIN ÇAGYRY / / DÖWRÜNI DURMAK
25% / 15% 45% / 30% 25% / 15%
HEDING
OctaFX syn OctaFX syn OctaFX syn
GÖRNÜŞ
OctaFX syn OctaFX syn OctaFX syn
Ekspert maslahatçylary
OctaFX syn OctaFX syn OctaFX syn
SWAPS
Meýletin Çalyşma ýok Çalyşma ýok
Gijeki komissiýalar
Çalyşmak / çalyşmak mugt komissiýa 3 günlük töleg Dynç güni tölegi
CFD Söwda
OctaFX syn OctaFX syn OctaFX syn
GYSGAÇA Söwda
OctaFX syn OctaFX syn OctaFX syn
Mundan başga-da, bu söwda hasaplarynyň hemmesinde öz pozisiýalaryňyzy gabawlamaga, daramak usullaryny ulanmaga, şeýle hem öz bilermen geňeşçileriňizi (EA) kodlamaga rugsat berilýär.
Yslam hasaby

OctaFX, pudakdaky iň oňat yslam hasaplaryndan birini hödürlemek bilen hem bellidir.
Yslam hasabynda rol oýnamak wagtynda çalşylmaýar, ýerine belli bir töleg alynýar. Bu töleg göterim däl we ilkinji nobatda ýagdaýyňyzyň ugruna baglydyr.

Bu hasap, ýokarda sanap geçen söwda hasaplarynyň hemmesinde elýeterlidir. Siziň etmeli zadyňyz, dellalda ýazylanyňyzda "Swap Free" gutusyny barlamak.

Gurallary ulanyp, aýratyn söwda üçin komissiýany hasaplap bilersiňiz. Aşagynda aktiw, söwda ululygy we hasap görnüşini saýlap boljak amatly gural bar. Bu size näçeräk tölemelidigiňizi görkezer.
OctaFX syn
Demo hasaby


Forex bazary söwdagärler üçin özüne çekiji mümkinçilikler hödürleýär, ýöne töwekgelçiligi hem öz içine alýar. Şonuň üçin göni hasap bilen Forex söwdasyna girmezden ozal töwekgelçiliksiz Forex demo hasaby açmak iň gowusydyr. OctaFX Demo hasaby, hakyky hasaplar bilen Forex söwda tejribesini üpjün edýär. Onlyeke-täk tapawut, Forex demo hasabyndaky serişdeleriň simulýasiýa edilmegi. Hakyky pul bilen söwda etmeýärsiňiz, şonuň üçin ol bütinleý töwekgelçiliksiz.

OctaFX syn

Çäklendirilmedik demo dollary bilen amal etmek, söwdany nädip amala aşyrmalydygyna, şeýle hem töwekgelçiligiňize has gowy düşünmäge kömek edýär. Hakyky hasap aýratynlyklary bilen enjamlaşdyrylan bolsa, size:
 • Ony bütinleý mugt ulanyň: Söwda strategiýalaryňyzy we botlaryňyzy daramak üçin synap görüň we söwdalary zerur töwekgelçiliklerden doly ýerine ýetiriň.
 • Wirtual pul bilen söwda: Söwda simulýasiýasy bolsa-da, olar size hakyky söwda signallaryny mugt berýärler
 • Söwda platformasynyň ähli aýratynlyklaryny öwreniň: Diagrammalary okamagy we grafiki obýektleri, derejeleri, Fibonacci retracements we başgalary ulanmagy öwreniň
 • Dürli sargyt görnüşleri bilen synag.
Okuw ädimleriňizi has peýdaly prosese öwürmek üçin hakyky pul gazanmaga mümkinçilik berýän birnäçe demo bäsleşiklerini taýýarladyk. Tersine söwda bilen meşgullanyp, awtomatiki söwdany ulanyp ýa-da birinji baýragy almak üçin täze gurlan başarnyklaryňyzy görkezip bilersiňiz.
OctaFX syn

OctaFX-da nädip hasap açmaly OctaFX

bilen hasap açmak çalt we aňsat. Ulanyjylar diňe octafx.com -a girýärler we ilki bilen adyny, e-poçta we parol maglumatlaryny doldurýarlar.
OctaFX syn
Ondan soň, e-poçtaňyzy tassyklaň
OctaFX syn
Soňra aşakda görkezilişi ýaly salgy, telefon we doglan senesini soraýan täze ekran açylýar:

OctaFX syn

Az salymdan, ulanyjylardan açmak isleýän hasap platformasy we goşmaça sazlamalar soralýar. hakyky / demo, yslam çalşygy bolmadyk hasaplar, esasy walýuta, leverage we aşakda görkezilişi ýaly beýleki aýratynlyklar:

OctaFX syn
Ulanyjy öz saýlan wariantlaryny saýlansoň, ulanyjylar serişdeleri goýup we yzyna alyp, bäsleşige girip bilýän OctaFX Şahsy Sebitine ugrukdyrylar. we aşakda görkezilişi ýaly täze hasaplary açyň:
OctaFX syn
Şahsy meýdan täsirli, sebäbi ulanyjylar bu ýerden göni we demo hasaplaryny yzarlamak, täze hasap açmak, bäsleşikleri we mahabat tekliplerini görmek, şeýle hem söwda hyzmatlaryny göçürmek ýaly köp funksiýany ýerine ýetirip bilerler.


Gurallar


Söwdagärler OctaFX-da walýuta jübütlerini, kriptografik walýutalary, paýnamalary, bazar indekslerini, gymmat bahaly metallary we beýleki harytlary öz içine alýan birnäçe wariantlara maýa goýup bilerler. NASDAQ, Eurostoxx 50, Dow Jones we ş.m. ýaly iň meşhur bazar indekslerinde maýa goýujylar peýdalanyp bilerler,

diňe MT5 hasaby ähli emläkleri hödürleýär; galan ikisinde jemi azaldylýar.

HASABAT GURAMALAR MESELE GURAMALAR
MetaTrader 4 Micro 28 Walýuta jübütleri
altyn we kümüş
2 energiýa
4 görkeziji
3 kriptografik walýuta
EURUSD, GBPCAD, AUDCHF, NZDJPY, Altyn, BTC / USD, DAX 30 indeks, Dow Jones 30 indeks we ş.m.
MetaTrader 5 Pro 28 Walýuta jübütleri
altyn we kümüş
2 energiýa
10 görkeziji
3 kriptografik walýuta
AUDUSD, GBPUSD, EURNZD, Altyn, BTC / USD, Brent çig nebit, IBEX 35 indeks, Nikkei 225 indeks we ş.m.
cTrader ECN 28 Walýuta jübüt
altyn we kümüş
EURJPY, GBPCHF, CADJPY, XAUUSD, XAGUSD we başgalar…Umuman aýdylanda, teklip edilýän gurallaryň diapazony birneme çäklidir


Söwda platformalary

“OctaFX” ulanmak üçin iki dürli söwda platformasyny hödürleýär

Ilki bilen, “OctaFX” Forex söwda platformalarynyň iň meşhur MetaTrader seriýasyna girmäge mümkinçilik berýär.
Ikinjiden, firma Forex söwdasynda täze standart hökmünde görkezýän “cTrader” -i hem üpjün edýär,

128 bitli SSL gorag düzgünleriniň iň täze tehnologiýasy, ähli söwda sessiýalaryny we şahsy maglumatlary şifrlemek üçin ulanylýar, garaşylmadyk ylalaşykdan rahatlyk berýär. haker jemgyýetinden.

Ine, MT4, MT5 we cTrader arasyndaky deňeşdirme tapawudy

PLATFORM
MOBIL GÖRNÜŞLERI Söwda
OctaFX syn OctaFX syn OctaFX syn
II derejeli bazar bazary
OctaFX syn OctaFX syn OctaFX syn
UNITLERDE SÖUMGI HASABATY
OctaFX syn OctaFX syn OctaFX syn
Söwda belgileri
OctaFX syn OctaFX syn OctaFX syn
DÜŞÜNJI GÖRNÜŞ BÖLÜMI
OctaFX syn OctaFX syn OctaFX syn
AWTOMATIKA BÖLÜM Ekranlaryny dörediň we paýlaşyň
OctaFX syn OctaFX syn OctaFX syn
BIR KLIKDE GÖRNÜŞ POZI .ASY
OctaFX syn OctaFX syn OctaFX syn
BIR KLIKDE GÖRNÜŞ
OctaFX syn OctaFX syn OctaFX syn
POSITIONALARDAN ÇYKMAK
OctaFX syn OctaFX syn OctaFX syn
OPeke-täk basmakda ähli açyk pozisiýalary ýapyň
OctaFX syn OctaFX syn OctaFX syn
HAKYKAT BAZAR HABARLARYNY GURU ..
OctaFX syn OctaFX syn OctaFX syn
YKDYSADY KALENDAR
OctaFX syn OctaFX syn OctaFX syn
WAGTLAR
9 Wagt möhletleri 21 Wagt möhletleri 26 Wagt möhletleri
HYZMATDAŞ PLATFORM WAGTY OFFSET
OctaFX syn OctaFX syn OctaFX syn
Bölekleýin doldurgyçlar
OctaFX syn OctaFX syn OctaFX syn
CFD Söwda
OctaFX syn OctaFX syn OctaFX syn
GYSGAÇA Söwda
OctaFX syn OctaFX syn OctaFX syn


Web we iş stoly platformasy

Ulanyjylar, saýlanan söwda platformasyna “OctaFX” şahsy meýdany “MetaTrader4 OctaFX” söwda bölüminden girip bilerler, söwdagärlere söwda islegleriniň we derejeleriniň iň uly bölegi üçin birnäçe platformadan saýlamaga mümkinçilik berýär. Bu platforma gurmak meselesine düşünmek gaty aňsat we gurlan hünärmen geňeşçilerini, şeýle hem düzülip bilinýän görkezijileri hödürleýär. OctaFX Metatrader4 aýratynlyklary:

OctaFX syn

 • Önümçiligiň iň pes ýaýramagy: 0,4 pipsden başlap
 • Arzan bahasy: Komissiýa ýok
 • Iň pes goýum talaby: 50 $ -dan az söwda edip başlaň
 • Bonus goýumlary: Her goýumda 50% -e çenli bonus alyň
 • Gurallaryň giň gerimi: 28 walýuta jübüti, altyn we kümüş, 4 indeks we 3 kriptografik walýuta
 • Leokary ygtyýarlyk: Walýuta üçin 1: 500 çenli, metallar üçin 1: 200, kriptografik walýuta üçin 1: 2 çenli
 • Ses opsiýalary: Iň az 0.01 lot ululygy, çäksiz maksimum
 • Precokary takyklyk: 5 san
 • Birnäçe wariant: Heding, Scalping, Ekspert geňeşçileri, CFD Söwda
 • Çalyşma ýok : Bir gijede geçirilen sargytlar üçin swap tölemegiň zerurlygy ýok


MetaTrader 5

OctaFX, MT5-de has giňden ýaýran platforma, köpler tarapyndan MT4-iň çalyşmagy hökmünde kabul edildi. MT4 aýratynlyklaryndan başga-da, has sazlanylýan interfeýsi, çäkli sargytlary we ýerli ykdysady senenamany üpjün edýär.

OctaFX Metatrader5 aýratynlyklary:
 • Gurlan hakyky wagt bazary täzelikleri
 • Senagatda iň pes ýaýlym: 0,4 pipsden başlap
 • Gurallaryň giň gerimi: 28 walýuta jübüti, 4 metal, 10 indeks, 4 energiýa we 3 kriptografiýa
 • Pes bahasy: Komissiýa ýok, ýöne bellik
 • Bölümlerde ses hasaplamasy
 • Ses opsiýalary: Iň az 0.01 lot ululygy, çäksiz maksimum
 • Leokary ygtyýarlyk: Walýutalar üçin 1: 200-e çenli, metallar we energiýa üçin 1: 100, indeksler üçin 1:50, kriptografik walýutalar üçin 1: 2-e çenli
 • Precokary takyklyk: 5 san
 • Signallar Söwda
 • Bonus goýumlary: Her goýumda 50% -e çenli bonus alyň


cTrader

cTrader ECN dellallary üçin iň ýokary derejeli söwda platformasydyr. Elbetde, II derejeli sitatalar, serweriň duralgalary, bir gezek basmak söwdasy we çylşyrymly diagramma opsiýalary bilen üpjün edýär. Hasaplaryň ätiýaçlyk nusgasyny almak we bularyň hemmesinde merkezleşdirilen goýmany saklamak üçin bulut serwerlerinden peýdalanýar.

OctaFX cTrader aýratynlyklary:
OctaFX syn
Netijede, söwda strategiýaňyzy awtomatlaşdyrmak isleseňiz, ýörite robotlary ösdürmäge kömek etjek cTrader awtomatyny ulanyp bilersiňiz. Bu programma gurallary toplumy bilen giň arkaýyn synag mümkinçiligiňiz bar.

Bu funksiýadan has köp peýdalanmak üçin, brauzerde ulanyp ýa-da jübi telefonyňyz arkaly söwda edip bolýan hem bolsa, cTrader-i kompýuteriňize göçürip almak islärsiňiz.


Jübi platformasy

OctaFX ykjamda hem elýeterlidir we iOS we Android üçin ýörite programmalar bar. Bu ykjam programmalar bilen iş stoly programmalarynyň arasynda öndürijilik tapawudy ýok diýen ýaly. Söwdagärler ýolda barýarka söwda etmek üçin olary aňsatlyk bilen ulanyp bilerler.

OctaFX Söwda programmasy resmi taýdan ykrar edilen Forex söwda programma üpjünçiligi. Adaty iş stoly programmalary arkaly bar bolan ähli maliýe amallaryna rugsat berýär. Ulanyjylar, OctaFX söwdagär profilini we şol hasap bilen baglanyşykly ähli işleri dolandyrmak üçin programma içindäki sazlamalara girip bilerler. Berlen programmalar söwdagärleriň isleglerini kanagatlandyrýar, ýöne ulanmagy aňsat bolan beýleki dellallaryň programmalary ýaly.


MetaTrader4

“OctaFX MetaTrader 4 Mobile Trading App” dürli sargyt görnüşlerini we ýerine ýetiriş usullaryny, diagramma görnüşiniň üç görnüşini (barlar, şemler we çyzyk), şeýle hem dokuz dürli görünýän wagt möhletini we otuz dürli söwda görkezijisini we nädip başlamalydygy barada peýdaly görkezmeleri hödürleýär. web sahypasy :
OctaFX syn

Şeýle-de bolsa, “OctaFX MetaTrader 4” ykjam söwda programmasynda söwda funksiýasy gaty ýönekeý. Mysal üçin, ykjam söwda programmasyndaky baş sahypadan sitata, diagramma we taryh ýaly dürli ugurlara girmek ýönekeý:


OctaFX syn
Söwda funksiýasyna, aşakda görkezilişi ýaly, hasabyňyzyň suraty ýaly girmek hem aňsat:

OctaFX syn


MetaTrader5 OctaFX MetaTrader 5 ykjam söwda programmasy, garaşylýan we saklanýan sargytlary, bazaryň çuňlugyny, tor we hed hasaby opsiýalaryny we web sahypasyndan

nädip başlamalydygy barada peýdaly görkezmeleri öz içine alýan sargyt funksiýalarynyň doly toplumyny hödürleýär: cTrader
OctaFX syn

OctaFX syn
Hususy cTrader programmasyny ulanmak aňsat, ygtybarly we ykjam söwdanyň ýerine ýetirilmegine kömek etmek üçin gowy düzülendir. Ulanyjylara serişdeleri yzyna almak we goýmak ýaly administratiw meseleleriň üstünde durmaga mümkinçilik berýän bolsa-da, söwdagärleriň söwdasyna kömek etmek üçin döredilen bir zady duýýar.

Iş stoly platformasynda bolşy ýaly, deslapky gözegçilik sanawy diňe çäkli bazarlary hödürleýär we walýuta jübütlerine ünsi jemleýär. Şeýle hem ykjam programmada ulanjak analitiki gurallar kän däl. Belki, bu ýerler kiçeldilenligi sebäpli, “cTrader” ykjam tejribesiniň şeýle arassa we arassa duýgusy bar. Söwda bilen meşgullanmak aňsat: bir gezek basmak söwdasy, doly işleýän sargyt ekranlary ýaly elýeterlidir, bu söwda görkezmelerini yzygiderli ýitgiler bilen gurmaga we girdeji maksatly maksatlary almaga mümkinçilik berýär.

OctaFX-den hödürlenýän ykjam söwda programmalary başlangyçda we ösen söwdagärlerde hereket etmek üçin peýdalydyr. OctaFX-dan başga bir peýdaly aýratynlyk, ulanyjylara söwda hasaplaryny we maliýe ýagdaýlaryny dolandyrmaga mümkinçilik berýän özleriniň OctaFX Söwda programmasydyr,Komissiýalar ýaýrady

OctaFX-iň komissiýasy we ýygymlary, Micro, Pro we ECN hasaplary saýlanan üç sany hasap görnüşiniň birine baglylykda üýtgeýär OctaFX beýleki dellallar MetaTrader 4 Micro Account
bilen deňeşdirilende iň pes ýaýradyjy bu hasap, ulanyjylaryň saýlap biljek komission erkin söwda hasabydyr. 2 pipsden başlaýan üýtgewsiz ýaýlymlardan ýa-da 0,4 pipsden başlap ýüzýän ýaýlymlardan ýaýlymlar MT4 Micro hasabynda iň giňdir we bu hasap arkaly söwda etmek üçin gurallar hem az. Adatça, EUR / USD söwdasynda ýaýramak 1,1 pips bolup biler, ýöne şol bir söwda MT5 Pro hasaby arkaly amala aşyrylsa, bu 0.9 pese düşüp biler.

OctaFX syn

MetaTrader 5 Pro hasaby

Bu hasap, şeýle hem ulanyjylaryň bary-ýogy 0,2 pipsden başlap ýüzýän ýaýlymlar bilen söwda edip bilýän komissiýasyz söwda hasabydyr,
bahanyň gurluşyny we söwda gurallarynyň görnüşini göz öňünde tutanyňyzda, MT5 Pro hasaby, adatça, üç wariantyň iň gowusydyr. .

OctaFX syn
cTrader ECN hasaby

CTrader ECN hasaby uzak däl, ýöne 28 forex jübüt we 2 metal bazary bilen çäklenýär, ýöne komissiýa esasly hasap bolmak bilen diferensial hödürleýär.

OctaFX bilen süýşmek ýa-da talaplar ýok we FX jübütlerindäki komissiýalar esasanam ECN hasaby bolan söwdagärler üçin nola ýakyn.

Komissiýanyň mukdary gurallara bagly we çalşyk tölegleri bolmasa-da, hepdelik rulon tölegi
OctaFX syn


Goýumlary yzyna almak

OctaFX karz / debet kartoçkalary, bank simleri, Skrill, Neteller we ş.m. maýa goýumlary üçin birnäçe kanal hödürleýär, belli ýurtlardan gelen söwdagärler ýerli bank geçirimlerini hem saýlap bilerler. OctaFX täze töleg usullaryny yzygiderli goşýar.


Depozit

“OctaFX” -den goýum goýmak we çykarmak komissiýa tölegsiz we dellal, käbir ýagdaýlarda aşakdaky “OctaFX” şahsy meýdançasynyň goýum bölüminde görkezilişi ýaly 50% goýum bonusyny hödürleýär: Goýum näçe wagt alýar? Yza çekmek

OctaFX synOctaFX synYza çekmek haýyşlary üçin gaýtadan işlemegiň wagty 1 -3 sagatdan geçýär we e-poçta arkaly tassyklanýar. Şeýle-de bolsa, bu diňe elýeterli we tassyklanan yzyna alyjy barada şahsy maglumatlar berlen ýagdaýynda bolar. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna garşy halkara kanunlaryna laýyklykda, Forex dellallary anyk düzgünleri berjaý etmeli we OctaFX olaryň hemmesine laýyk gelýär.

OctaFX syn

Hasapdan nädip pul alyp bilersiňiz?

1. Hasabyňyza giriň. Pul serişdelerini yzyna almak menýusynyň goýmasyndan saýlaň
2. Anketany dolduryň we islenýän pul mukdaryny giriziň
3. Çekiş usulyny saýlaň
4. Zerur forma talaplaryny dolduryň
5. Çekiş maglumatlaryny tassyklaň we tabşyryň


Pul serişdesini yzyna almak üçin hasabyňyzy barlaň. Barlamak üçin resminamalaryňyzy iberiň.
OctaFX syn


* Aşakdaky ýurtlar üçin elýeterli mümkinçilikler:

 • Indoneziýa: bankserli banklar, Visa, FasaPay, Bitcoin, Help2Pay
 • Malaýziýa: bankserli banklar, Visa, Neteller, Skrill, Bitcoin, Help2Pay, Billplz
 • Wýetnam: bankserli banklar, Visa, Neteller, Skrill, Bitcoin, NganLuong
 • Hindistan: bankserli banklar, Visa, Neteller, Skrill, Bitcoin
 • Pakistan: bankserli banklar, Visa, Neteller, Skrill, Bitcoin, Billplz
 • Günorta Afrika, Nigeriýa: bankserli banklar, Visa, Neteller, Skrill, Bitcoin, Billplz

Mundan başga-da, “OctaFX” ulanyjy serişdelerini kompaniýanyňkydan tapawutlandyrýar. Şeýlelikde, halkara Forex söwda standartlaryna laýyk gelýär.

Mundan başga-da,

onlaýn töleglere goşmaça gorag üçin 3D ygtybarly tehnologiýa arkaly tanamak modelini ulanýar


Bonus we mahabat

Birnäçe dürli bonuslar we mahabat teklipleri bar. Şeýle-de bolsa, wagtyň geçmegi bilen üýtgäp biler.

“OctaFX” -iň uly peýdasy, platformanyň EUB däl müşderiler üçin hödürleýän goýumlaryndaky 50% bonusdyr. Iň azyndan 50 dollar goýsaňyz, başdaky goýumyň ýarysyny bonus gaznasy hökmünde bererler.

Şeýle hem, iň az mukdarda söwda edençäňiz, bu goýum bonusynyň yzyna alynyp bilinmejekdigini bellemek möhümdir. Bu iň az bije belgisi aşakdakylara görä kesgitlenýär:

Standart lot nomeri = ABŞ dollary / 2-de bonus mukdary

:

Goýumyňyzyň mukdary 400 $
Biziň berýän 50% bonusymyz 200 $
Bonusyňyzy iki bölege bölüň 200/2 $
Söwda üçin bije sany 100 bije


OctaFX syn
Mundan başga-da, OctaFX.com aşakdaky bonuslary we mahabatlary hödürleýär:

Söwda we ýeňiş
OctaFX size nädip girmelidigi aşakdaky ýaly ("Sowgat") gazanmak mümkinçiligini berýär.
OctaFX syn
 • “OctaFX” bilen hakyky hasap açyp, “TradeWin” -e islendik wagt goşulyp bilersiňiz.
 • Müşderiler “baýrak bije” balansyna baglylykda islendik wagt sowgat talap edip bilerler.
 • Mahabata girmek üçin ulanyjylar, üpjün edýän islendik söwda guralymyzy ulanyp, hakyky hasaplarynda söwda etmeli.
 • Demo hasaplaryndaky söwdalar, mahabata girmek üçin ulanyjylary kepillendirmeýär.
 • Müşderi şertnamasynda görkezilmedik bolsa, sargytlaryň dowamlylygy çäklendirilmeýär.
 • Diňe ýapyk söwdalar ses sanlaryna gatnaşýar.


OctaFX 16 Awtoulag ýaryşy?
Bu täze we tejribeli söwdagärler üçin hakyky hasaplardaky söwda bäsleşigi. Bu bäsleşikde her üç aýda awtoulaglary, MacBook noutbuklaryny, smartfonlary we akylly sagatlary gazanyp bilersiňiz.
OctaFX syn
Nädip ýeňmeli?
Baýrak gazanmak üçin baýrak düşmezden ozal üç kategoriýada mümkin bolan iň ýokary netijeleri gazanmaly. Iň gowy çykyş eden söwdagärler esasy baýraklary alarlar. Winnerseňijiler kesgitlenenden soň, ähli netijeler täzeden düzüler we ähli gatnaşyjylar indiki damja üçin bäsleşip bilerler.

Thearyşa gireniňizde-de ýeňip bilersiňiz.

Bäsleşik hasabyňyza goýlan täze goýumlar, häzirki girdejiňize ýaramaz täsir etmeýär, geljekki girdejiňize oňyn täsir edip biler we Söwda mukdary kategoriýasynda mümkinçilikleriňizi artdyryp biler!

Çempion MT4 Demo bäsleşigi

Dört hepdelik MT4 demo bäsleşiginde yzyna alynýan pul baýraklary gowşurylýar:
Tapgyryň ahyrynda iň ýokary balansy bolan gatnaşyjy esasy baýragy alýar Indiki tapgyra nädip gatnaşmaly?
OctaFX syn
 1. OctaFX-a giriň ýa-da ýazylyň
 2. Täze çempion bäsleşigi hasaby açyň
 3. MT4 söwda platformasyny göçürip alyň ýa-da brauzer wersiýasyny ulanyň
 4. 31-nji awgusta garaşyň we MT4-de bäsdeşlik hasaby ulanyp söwda edip başlaň
 5. Iň ýokary deňagramlylygy alyň we baýrak alyň!

cTrader hepdelik görkeziş bäsleşigi

, tapgyryň ahyrynda iň ýokary balansy bolan gatnaşyjy esasy baýragy alýar
OctaFX syn
Indiki tapgyra nädip goşulmaly
 1. OctaFX-a giriň ýa-da ýazylyň
 2. Täze cTrader hepdelik bäsleşik hasaby açyň
 3. CTrader söwda platformasyny göçürip alyň ýa-da brauzer wersiýasyny ulanyň
 4. 7-nji sentýabrda garaşyň we bäsleşik hasaby ulanyp cTrader-de söwda edip başlaň
 5. Iň ýokary deňagramlylygy alyň we baýrak alyň!Söwda aýratynlyklary

Göçüriji meýdany

“OctaFX Copytrading” öňdebaryjy söwdagärleri awtomatiki göçürmäge we öz söwda strategiýaňyzy gurmagyň uzak sagatlaryny ýatdan çykarmaga mümkinçilik berýär. Forex-iň iň oňat ussatlaryndan saýlaň we söwda portfeliňizi diwersifikasiýa ediň.

Bu ussat söwdagärleriň hemmesiniň öňdebaryjy tagtasyna göz aýlap, olaryň söwda taryhyny gözden geçirip bilersiňiz.

Kompensasiýa ýa-da söwda edýän bir lotyňyz üçin komissiýa ýa-da girdeji paýy hökmünde ýaýradylan bir bölek hökmünde alynýar. Muny ussanyň size eýermegi üçin töleýän tölegi diýip pikir edip bilersiňiz.

Dürli “ussalaryň” reýtingini we geçen ýylda gaýdyp gelenlerini, göçürijileri we isleýän kompensasiýalaryny görüp bilersiňiz.OctaFX syn

Bu nähili işleýär
 1. Hasap dörediň we goýum goýuň
 2. Yzarlamak isleýän ussalaryňyzy tapyň we 'Göçürmek' düwmesine basyň.
 3. Gözegçilik we girdeji!
Bu prosese doly gözegçilik edip bilersiňiz we söwdany islän wagtyňyz üýtgedip / bes edip bilersiňiz.

Abunalykdan çykanyňyzda, ähli serişdeler Ussa maýa goýdy we göçürmekden alnan girdeji gapjygyňyza gaýdyp gelýär.

Abuna ýazylmazdan ozal, häzirki söwdalaryň hemmesiniň ýapykdygyna göz ýetiriň.

Bu, söwdagärlere has tejribeli söwdagärleri göçürip goşmaça durnukly girdeji gazanmaga kömek edýän täze gural.

OctaFX syn


Ussat boluň?

“OctaFX Copytrading” öz müşderisine goşmaça girdeji çeşmesini hödürleýär: Ussat Söwda hasaby açyň, strategiýaňyzy beýan ediň we başgalaryňyza söwdalaryňyzy göçürmegine rugsat beriň.
Bu, söwda edermenligiňizi görkezmäge we jemgyýet gurmaga mümkinçilik berer. Elbetde, bu size komissiýadan passiw girdeji gazanmaga mümkinçilik berer.

Bu nähili işleýär

 1. “Master Area” -a basyň we “Master Hasap” dörediň - täzesini başlaň ýa-da baş hasabyňyzy belläň.
 2. Göçürijiler üçin baş hasabyňyzy taýýarlaň: komissiýanyň mukdaryny kesgitläň we strategiýaňyzy beýan ediň.
 3. Gözegçilik we girdeji!“OctaFX” -iň awtokartist

ulanyjylary, başlangyç we ösen söwdagärler üçin dürli artykmaçlyklary hödürleýän “AutoChartist” söwda signallaryna girip bilerler:

 • Söwda açmak we ýapmak üçin awtomatiki duýduryşlary ýerine ýetiriň
 • Durmagyň ýitgisini we girdeji derejesini optimizirlemek üçin ösen üýtgewsiz derňew guraly
 • Möhüm baha hereketlerine çalt reaksiýa beriň. ABŞ-nyň jübütlerinde 83% tendensiýa çaklamasynyň takyklygy we ş.m.
 • Awtomatiki usulda ýüze çykýan we tamamlanan diagramma nagyşlary bilen girdejide 50% -e çenli sargyt ýapyň
 • “Autochartist” -iň bazar hasabatlary bilen bazaryň hereketleri we söwda mümkinçilikleri barada habarly boluň

Şeýle-de bolsa, “AutoChartist” söwda signallary guralyny almak üçin ulanyjylar söwda hasaplarynda 1000 ABŞ dollaryndan gowrak pul goýmaly:


Müşderi hyzmady

OctaFX ähli iş günlerinde gije-gündiziň dowamynda müşderi hyzmatyny hödürleýär. Müşderiler e-poçta ýa-da göni söhbetdeşlik ýa-da telefon arasynda saýlap bilerler. Müşderi goldaw işgärleri tarapyndan goldanýan diller iňlis, indoneziýa, ispan we polýak dilleridir.

Tel
_
_
_

_ diňe sms ugratmak üçin).
OctaFX syn

Mundan başga-da, “Bilim” bölüminde dürli mowzuklara degişli soraglar bölümi bar.
OctaFX syn

“OctaFX” -iň “Facebook”, “Twitter”, “Instagram” we “YouTube” -da sosial media platformasy bar.

Dellalyň pikiriçe, ZenDesk, OctaFX-yň müşderi goldawy üçin pudagyň ortaça görkezijisinden 87,1% gowudygyny, 7 sekunt jogap wagty we müşderiniň kanagatlanmak derejesiniň 96% -e ýetendigini habar berdi.


Gözleg bilimi

OctaFX ykdysady senenama, bazar düşünjeleri, forex täzelikleri, girdeji kalkulýatory, söwda kalkulýatory, gözegçilik, göni nyrhlar, göterim derejeleri we milli baýramçylyklar ýaly birnäçe söwda gurallaryny hödürleýär. Has köp gural şulary öz içine alýar:

OctaFX syn
OctaFX-da ýygy-ýygydan täzelenýän, ýöne diňe iňlis dilinde elýeterli “Market Insights” bölümi bar. Adaty ýazgylarda gündelik çaklama, gündelik syn we hepdelik syn bar. Bu ýazgylar köplenç geljekdäki bazar hereketleri barada çaklamalary hödürleýär.

“Market Insights” bölüminde gündelik söwda seriýasy üçin Forex bazarlaryndan gelen ähli uly täzelikleri öz içine alýan “OctaFX” YouTube kanalyna ýüklenýän gündelik wideo seriýasy bar. Bu yzygiderli täzelenmeleriň hemmesine goşmaça, jikme-jik tehniki düşünje bilen söwda wakalaryna reaksiýa hökmünde çap edilen tertipsiz gysga bölekler bar.
OctaFX syn

Saýtda başlamak üçin bilmeli ähli zatlaryňyzy - Forex Fundamentals-dan Bazary çaklamak ýaly birnäçe gysga okuw sapaklary bar. Her gollanma wideo bilen tekstiň garyndysy bolup, gowy gaplanan we düşünmek aňsat; okuwçylar materialda ýygy-ýygydan barlanýar we tutuş web sahypasy mugt.

Şeýle hem esasy saýtda MetaTrader platformalaryny, CopyTrading, Autochartist we CFD-leri we MetaTrader bilen başlamaga gönükdirilen Wideo Tutorial bölümi bar. Umuman aýdanyňda, OctaFX-daky okuw materiallary we onuň alternatiw web sahypasy gowy, ýöne täze söwdagärlere gönükdirilendir; has tejribeli söwdagärler üçin bilim goldawynda az zat bar.
OctaFX syn


Netije

OctaFX, dünýäde meşhur we abraýly we ygtybarly ýokary bäsdeş dellal. Mundan başga-da, pes ýaýramagy, amatly bahalary we ösen tehnologiýany bäsdeşlikli hödürleýär.

“OctaFX” söwdagärlere hödürlemek üçin hakykatdanam täsirli aýratynlyklar we wariantlar bar. Şahsy goldawy hem hakyky we müşderi ideginiň ýolbaşçylary müşderileriň soraglaryny we meselelerini höwes bilen çözýän ýaly.

Mundan başga-da, ýaryşlary we söwda baýraklary dellalçylyga goşant goşýar. Beýleki Forex dellallarynyň köpüsi beýle artykmaçlygy teklip etmeýär. Täze we hatda tejribeli dellallar üçin,

Täsin söwdagärler, şeýle hem janly söwda şertlerini ajaýyp şekillendirýän demo hasaplary bilen öz başarnyklaryny artdyryp bilerler. Umuman aýdanyňda, OctaFX oňat tejribe hödürleýän we akylly söwdagärler tarapyndan peýdaly ulanylyp bilinjek gaty amatly Forex dellalçylygydyr.

“OctaFX” -iň ajaýyp analitiki bölümi, täze başlanlar üçin oňat taýýarlanylan bilim, dünýä derejesindäki söwda gurallary
Depozitleri we goýumlary çäklendirilen usullar başga bir negatiw faktor bolup durýar, esasanam bazardaky has köp dürlüligi hödürleýän beýleki meňzeş oýunçylar bilen deňeşdirilende.

“OctaFX” eýýäm söwda tejribesini ýokarlandyrýan arassa we üýtgeşik aýratynlyklary hödürleýär. Bu innowasiýa gurallarynyň has köpüsini üpjün etmek, köpçüligiň arasyndan tapawutlanmaga kömek eder we olary hökman göz öňünde tutmaly dellal etmegi dowam etdirer.

Şeýle-de bolsa, OctaFX hakda şahsy pikiriňizi bilmekden hoşal bolarys, aşakdaky teswirler meýdançasynda tejribäňizi paýlaşyp bilersiňiz ýa-da zerur bolsa goşmaça maglumat sorap bilersiňiz.
Thank you for rating.