OctaFX Dostuňy mahabatlandyrmaga çagyr - 1 adaty lot üçin 1 ABŞ dollary

OctaFX Dostuňy mahabatlandyrmaga çagyr - 1 adaty lot üçin 1 ABŞ dollary
 • Mahabat döwri: Çäklendirilmedik
 • Mahabatlandyryş: 1 standart bije üçin 1 ABŞ dollary


OctaFX dostlar programmasyny çagyrýar

“OctaFX”, dostlaryny çagyrmaga we munuň üçin sylag almaga taýyn söwdagärlerine gönükdirilen şahamça programmasynyň täze görnüşini hödürleýär. Hiç haçan häzirki ýaly ýönekeý bolmandy. Indi dostlaryňyza ýüzlenmek üçin IB hasaby açmaly däl.

 • “Çakylyk-dost” komissiýasynyň bahasy 1 adaty lot üçin 1 ABŞ dollary.
 • Komissiýa müşderiniň gapjygyna 24 sagatda bir gezek karz berilýär.
 • Müşderi ugrukdyryjy komissiýany gapjykdan söwda hasabyna geçirip biler.
 • Geçirmegiň iň pes mukdary 5 ABŞ dollary.
OctaFX Dostuňy mahabatlandyrmaga çagyr - 1 adaty lot üçin 1 ABŞ dollary


Bu nähili işleýär

1. Şahsy sebitiňizde ugrukdyryjy baglanyşygy alyň
2. ugrukdyryjy baglanyşygyňyzy WhatsApp, Skype, Telegram ýaly habarçylaryň üsti bilen iberiň ýa-da salgylanma baglanyşygyňyzy sosial ulgamlar, mysal üçin Facebook, Twitter ýa-da Instagram arkaly paýlaşyň.
3. Dostlaryňyz tarapyndan satylan her bir standart lot üçin komissiýa gazanyň
4. Komissiýaňyzy 24 sagatdan bir gezek alyň we yzyna alyň ýa-da söwda hasabyňyza geçiriň
5. Şahsy sebitiňizde salgylanma statistikasyny tapyň


Dost programma şertini çagyryň

 • IBhli ugrukdyryjy programma gatnaşmadyk bolsa, ähli müşderiler bu maksatnama gatnaşyp bilerler.
 • Komissiýa, müşderiniň özboluşly ugrukdyrma baglanyşygyny ulanyp hasaplaryny açan müşderiniň dostlarynyň söwda mukdaryna görä tölenýär.
 • Üýtgeşik salgylanma baglanyşygyny almak üçin müşderi öz hasabyna ýa-da gapjygyna pul goýmaly.
 • Komissiýa ähli platformalarda ýerine ýetirilen sargytlar üçin tölenýär.
 • Komissiýa diňe dogry sargytlar üçin tölenýär. Dogry sargyt, aşakdaky şertleriň hemmesine laýyk gelýän söwda:
  • Söwda 180 ýa-da has köp sekunt dowam etdi
  • Açyk baha bilen sargydyň ýapyk bahasynyň arasyndaky tapawut 30 baldan ýokary ýa-da 30 baldan köp (4 sanly takyklykda 3 pips)
  • Sargyt bölekleýin ýapmak we / ýa-da köp ýapmak arkaly açylmady ýa-da ýapylmady.
 • Müşderiniň özüni, özüni ýa-da garyndaşlaryny dost hökmünde görkezmegi gadagandyr.
 • Kompaniýa müşderini salgylanma sanawyndan çykarmak hukugyny özünde saklaýar.
 • Kompaniýa, galp işler ýüze çykan halatynda müşderiniň salgylanma baglanyşygyny ýapmak hukugyny özünde saklaýar.
 • Bu düzgünlerde beýan edilmedik islendik ýagdaý, kompaniýalaryň kararyna degişlidir.
 • Kompaniýa, täzelikler habarnamasy bilen bu programmany üýtgetmek, täzelemek ýa-da ýatyrmak hukugyny özünde saklaýar.
Thank you for rating.