OctaFX MT4 Demo söwda bäsleşigi - 1000 ABŞ dollaryna çenli!

OctaFX MT4 Demo söwda bäsleşigi - 1000 ABŞ dollaryna çenli!
 • Bäsleşik döwri: Her aý
 • Baýraklar: 1000 $

MT4 Demo bäsleşigi

Bäsleşigiň tegelek uzynlygy başdan ahyryna çenli dört hepde.

“OctaFX” -iň berýän bäsleşik hasabyňyzdaky wirtual pul. Demo bäsleşigine gatnaşmak üçin hakyky serişdeleri goýmak hökman däl.

Her bäsleşik hasaby birmeňzeş söwda şertlerine eýedir: 28 walýuta jübüti + Söwda üçin elýeterli altyn we kümüş, iň az mukdary 0.01 lot, iň ýokary çäkli däl, başlangyç goýum 1000 ABŞ dollary, güýji 1: 500.


Baýraklar näme?

 • 1-nji ýeri 500 ABŞ dollary alýar
 • 2-nji ýeri 300 ABŞ dollary alýar
 • 3-nji ýeri 100 ABŞ dollary alýar
 • 4-nji ýeri 60 ABŞ dollary alýar
 • 5-nji ýeri 40 ABŞ dollary alýar


MT4 Demo bäsleşiginde nädip ýeňip bilerin ?

Baýraklaryň birini gazanmak üçin ýaryş tapgyry gutaranda iň ýokary balans bolmaly - girdeji göterimi ýeňişe täsir etmeýär. Iň pes balansyňyz bar bolsa, 100 ABŞ dollary teselli baýragyny alarsyňyz.


Wineňse, baýrak puluny nädip almaly?

Baýrak serişdeleri gapjygyňyza berler.


Çekiş ýagdaýy

Bäsleşik hasabyňyzdaky serişdeler wirtual, şonuň üçin olary yzyna alyp bilmersiňiz.

Baýrak puluny alyp, hakyky hasabyňyzda söwda etmek ýa-da OctaFX Copytrading arkaly maýa goýmak üçin erkin.

bir-iki günden bir hepde dowam edýär. Baýragyňyzy almak üçin saýt täzelikleri üçin birnäçe soraga jogap bermeli bolarsyňyz. Şeýle hem hasabyňyz


tassyklanmalydyr

Men nädip gatnaşyp bilerin?

 • OctaFX-da şahsy meýdanyňyza ýazylmaly ýa-da girmeli, soňra sag tarapdaky menýuny açmaly we çempion çempion görkeziş hasabyny açmaly.
OctaFX MT4 Demo söwda bäsleşigi - 1000 ABŞ dollaryna çenli!
 • MT4 söwda platformasyny göçürip alyň ýa-da brauzer wersiýasyny ulanyň
 • 26-njy oktýabra çenli garaşyň we bäsleşik hasaby ulanyp MT4-de söwda edip başlaň
 • Iň ýokary deňagramlylygy alyň we baýrak alyň!

Şertler we şertler

 • Bäsleşigiň ady OctaFX çempiony, mundan beýläk Bäsleşik diýlip atlandyrylýar.
 • Bäsleşik, Octa Markets Incorporated tarapyndan dolandyrylýar we dolandyrylýar, mundan beýläk Kompaniýa.
 • Bäsleşigiň dowamlylygy, başlanan senesinden ahyryna çenli 1 aý.
 • Bäsleşige ýazylmak başlamazdan ozal yglan edilýär. Hasaba alyş döwründe islendik adam bäsleşige ýazylyp biler.
 • Bäsleşige diňe kanuny ýaşyndaky adamlar gatnaşyp bilerler.
 • Her bir gatnaşyjy, her ýaryş tapgyry üçin täze demo hasaby bellige almalydyr.
 • Her gatnaşyjy, hasaba alyş wagtynda hakyky maglumatlary bermäge razy. Galp maglumatlary bermek Bäsleşikden çykarylmagyna sebäp bolup biler.
 • Haýsydyr bir IP oýny diskvalifikasiýa sezewar ediler.
 • Islendik kazyýet söwdasy ýa-da bahalar we / ýa-da nyrhlar bilen başga hyýanatçylyklar Bäsleşikden çykarylar.
 • Kompaniýa, sebäbini düşündirmezden islendik gatnaşyjyny ret etmek ýa-da diskvalifikasiýa etmek hukugyny özünde saklaýar. Diskvalifikasiýa sebäpleri, şol bir wagtyň özünde dürli söwda hasaplarynda şol bir walýuta jübütleri bilen uly göwrümli sargytlary açmagy, kepillendirilen girdeji almak üçin nyrh akymynyň şowsuzlygyny ýa-da başga bir aldawy öz içine alyp biler.
 • Her bäsleşik hasabynyň söwda şertleri birmeňzeş, ýagny:
 • Hasap görnüşi - OctaFX Micro hasabyna meňzeş
 • Söwda gurallary - OctaFX Micro hasabyna meňzeş
 • Başlangyç goýum - 1000 ABŞ dollary
 • Ortaça: 1: 500
 • Iň pes ses - 0.01 lot, iň ýokary ses çäkli däl
 • Tradinghli söwda usullaryna ýa-da EA-lara rugsat berilýär.
 • Häzirki bäsleşigiň statistikasynyň hemmesini OctaFX web sahypasynda tapyp bilersiňiz.
 • Bäsleşigiň tamamlanjak senesinde ähli açyk sargytlar häzirki bazar nyrhy boýunça awtomatiki usulda ýapylar.
 • Iň ýokary balansly gatnaşyjy bäsleşikde ýeňiji bolýar.
 • Innerseňijiler atlarynyň sosial mediýada çap edilmegine razy boldular.
 • Winnereňiji, OctaFX sahypasynda çap edilmek üçin söhbetdeşlik soraglaryna doly jogap bermeli
 • Baýrak, tapgyr gutarandan bir aý soň talap edilmeli. Otherwiseogsam, OctaFX-nyň baýrak bermekden ýüz öwürmäge hukugy bar
 • Bäsleşige gatnaşýanlaryň her biri, hasaba alyş maglumatlarynyň käbiriniň (ýaşaýan ýurdy bilen çäklenmän) octafx.com sahypasynda çap ediljekdigi bilen ylalaşýar.
 • Baýrak müşderilere gapjyk tölenýär we yzyna alnyp bilner.
 • Bäsleşigiň ahyrynda iki ýa-da has köp ýeňijiniň deňagramlylygy bar bolsa, baýragy deň paýlaşarlar.
 • Kompaniýa, baýrak gaznalary bilen galp amallara synanyşandygynyň göni ýa-da gytaklaýyn subutnamalary bilen eýýäm berlen islendik baýragy hakyky däl diýip yglan etmek hukugyny özünde saklaýar.


Sorag-jogap

Häzirki tapgyr haçan gutarýar?
Häzirki tapgyryň gutarýan senesini “Çempion Demo” bäsleşigi sahypasynyň “Häzirki tegelek” goýmasyndan tapyp bilersiňiz.

Bäsleşik hasabym ýapyk. Näme üçin bäsleşige goşulyp, söwda edip bilemok?
MT4 söwda platformasyna diňe bäsleşik girişinden we paroly ulanyp girip bilersiňiz ! Ilki bilen, dogry söwda platformasyna girjek bolýandygyňyzy barlaň. Çempion Demo bäsleşigi diňe MT4-de elýeterlidir! Soňra ýaryş tapgyrynyň Aktiwdigini barlaň. Bu maglumatlary Şahsy sebitiňiziň baş sahypasynda tapyp bilersiňiz.

Statuslary entek başlamadyk, Işjeň ýa-da MT4 ýaryş hasaplary bilen bir hatarda gutaryp bilersiňiz. MT4 söwda platformasyna girip, diňe bäsdeşlik hasaby “Aktiw” diýlip bellenen ýagdaýynda söwda edip bilersiňiz.

OctaFX MT4 Demo söwda bäsleşigi - 1000 ABŞ dollaryna çenli!

Bäsleşik derejämi nireden tapyp bilerin?
Bäsleşik derejäňizi Şahsy meýdançanyňyzyň baş sahypasynda " Hasaplarym" sanawyndan tapyp bilersiňiz .

Häzirki derejäňiziň diňe “Active” diýlip bellenen bäsleşik hasaby hatarynda görkeziljekdigine üns beriň. Reýting baglanyşygyna basyp, jikme-jik maglumat (dereje, söwda, girdeji ýa-da ýitgi, derejäniň üýtgemegi, üstünlikler we ş.m.) bilen şahsy bäsleşik sahypasyny görüp bilersiňiz.
OctaFX MT4 Demo söwda bäsleşigi - 1000 ABŞ dollaryna çenli!
Bäsleşik hasabymy başga tapgyrlarda ýa-da ýaryşlarda ulanyp bilerinmi?
Bäsleşik hasabyňyzy birnäçe ýaryş tapgyry ýa-da beýleki bäsleşikler üçin ulanyp bilmersiňiz. Her tapgyr üçin täze çempion Demo bäsleşigi hasaby açmaly bolarsyňyz. “CTrader” hepdelik görkeziş bäsleşigi üçin “cTrader Demo” bäsleşigi hasaby açmaly.
OctaFX hasabym tassyklanmasa, bäsleşige gatnaşyp bilerinmi?
Hawa, “OctaFX” hasabyňyz tassyklanmasa-da “Champion Demo” bäsleşigi hasaby açyp bilersiňiz.
Thank you for rating.